Tilbake til bloggen
generell
4.9.23

Personvernerklæring

Personvernerklæring
Personvernerklæring

Introduksjon

Denne personvernerklæringen fastslår hvordan vi behandler personopplysningene dine når vi for eksempel driver inkassovirksomhet. For enkelte av tjenestene våre opptrer vi kun som databehandler og behandler personopplysningene dine etter instrukser fra kundene våre. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles i forbindelse med disse tjenestene, ber vi deg ta kontakt med din avtalepart.

Behandler dere personopplysninger likt for alle formål?

Avhengig av ulike situasjoner, om du er sluttkunde, kunde, leverandør eller jobbsøker, vil vi behandle personopplysningene dine på ulike måter.

Vi kan også behandle personopplysninger om besøkende på nettstedene våre, avhengig av om du legger igjen personopplysninger hos oss, for eksempel om du fyller ut et kontaktskjema, melder deg på kurs eller abonnerer på nyhetsbrev. Vi vil aldri selge, kommersialisere eller bruke personopplysningene dine på en måte som anses om et brudd på gjeldende personvernlovgivning.

Settl behandler personopplysningene dine og er ansvarlig for å beskytte disse.

Hvor kan jeg finne mer informasjon om behandling av personopplysninger?

Sett vil ivareta personvernet ditt, uavhengig om vi behandler personopplysninger på vegne av oss selv eller andre parter. Det er viktig for oss at du forstår hvilke personopplysninger vi behandler om deg, hvorfor vi gjør dette og hvilke rettigheter du har. Vi ber deg derfor om å lese denne personvernerklæringen for mer informasjon om vår behandling av personopplysningene dine.

Personvernerklæring for privatpersoner

Hvorfor behandler vi personopplysningene dine?

Vi behandler personopplysningene dine fordi vi har fått i oppdrag å innkreve en forfalt fordring på vegne av vår oppdragsgiver.

Inkasso er en oppgave av offentlig interesse, som er regulert i inkassoloven av 13. mai 1988. Vi har dermed et gyldig rettslig grunnlag for å behandle personopplysningene dine. Behandling av personopplysninger er nødvendig ved inkasso, selv om du ikke har samtykket til dette. Et slikt samtykke er heller ikke nødvendig etter loven. I henhold til formålene våre kan vi også foreta kredittvurderinger for å oppfylle god inkassoskikk, bruke data fra ulike kilder, for eksempel kredittopplysningsbyråer, opplysninger vi har om deg, benytte offentlige registre for å verifisere om opplysningene er korrekte samt dele personopplysningene dine med godkjente tredjeparter, for eksempel kredittopplysningsbyråer. I henhold til personvernlovgivningen lagres personopplysningene dine konfidensielt.

Hvilke personopplysninger behandles og hvorfor?

For å kommunisere med deg og samtidig sørge for trygg og riktig identifisering, trenger vi navnet ditt, personnummer, fødselsdato og kontaktinformasjon, slik som adresse, telefonnummer og e-postadresse.

For at vi skal kunne vurdere din betalingsevne, utføre risikoanalyse og risikostyring, opprette betalingsordninger og overvåke gjeld, besitter vi økonomisk informasjon om deg, slik som betalings-historikk, standardopplysninger, kreditthistorikk, informasjon om gjeld, inntekt, formue/verdier, kreditt, lån og kredittvurderinger.

For å få en bedre forståelse av din situasjon, og for å treffe beslutninger om hvordan vi på best mulig måte behandler din sak, besitter vi også informasjon om årsakene til manglende betaling, avhengig av informasjonen du gir oss, for eksempel personlige forhold eller familieforhold, arbeidsrelaterte problemer og så videre.

Personopplysningene vi besitter er også nødvendig for å forsvare oss mot rettslige krav eller annen form for fullbyrdelse. Vi bruker i tillegg personopplysningene dine når vi følger god inkassoskikk, blant annet ved kredittvurderinger, resultater og opptak av telefonsamtaler for å lære opp personalet vårt samt dokumentere dine rettigheter.

Hvem kan få tilgang til personopplysningene mine?

Vi kan dele personopplysningene dine med våre leverandører som tilrettelegger og/eller leverer deler av tjenestene våre, for eksempel utskrifts- og posttjenester, søk i tinglysingsregistrene, kundesentre, inkassonettverk, juridiske representanter og så videre. Vi kan også dele personopplysningene dine med kunder (din avtalepart), kredittopplysningsbyråer, namsmannen og andre offentlige myndigheter.

For å kunne behandle saken din vil medarbeiderne våre få tilgang til personopplysninger når det er nødvendig. I slike tilfeller vil det kun gis tilgang etter behov, for de formålene som er beskrevet og der medarbeideren er bundet av taushetsplikt.

Som en del av vårt samfunnsansvar og samfunnsrolle kan vi også bruke informasjon til anonymisert statistikk, scorekort og analyser der personopplysningene dine kan være benyttet som grunnlag.

Informasjonen vi besitter om deg kan være anonymisert og brukes til å utvikle virksomheten vår. Der det er nødvendig å sikre personopplysningene dine, gjennomfører vi nødvendig testing ved endringer i IT-systemene våre, og personopplysningene dine brukes da slik de fremstår.

Med mindre annet er avtalt med deg eller der det er nødvendig for å opprette, utøve eller forsvare oss mot rettslige krav, vil vi ikke behandle spesielle kategorier av personopplysninger(se nedenfor).

Hvordan behandler dere sensitive personopplysninger?

Med mindre annet er avtalt med deg, eller der det er nødvendig for å opprette, utøve eller forsvare oss mot rettslige krav, vil vi ikke behandle spesielle kategorier av personopplysninger. Dette blir ofte kalt «sensitive personopplysninger» og er informasjon om for eksempel etnisk opprinnelse, politiske meninger, religiøs eller filosofisk overbevisning, medlemskap i fagforeninger samt opplysninger om helse eller seksuell legning.

Det kan imidlertid være til din fordel å varsle oss om helsetilstand, funksjonshemming og/eller personopplysninger relatert til ditt privatliv som kan påvirketilbakebetalingsevnen din. Dette gjør det mulig for oss å treffe tiltak tilpasset dine behov eller krav, som for eksempel betalingsutsettelser, gratis og uavhengig gjeldsrådgivning eller justering av betalingsordningen din.

Denne informasjonen vil brukes av oss for å hjelpe deg, og vil lagres så lenge det er nødvendig for dette formålet. Du kan gi oss beskjed dersom du ikke lenger ønsker at vi har denne type informasjon om deg, så lenge dette ikke er nødvendig for å opprette, utøve eller forsvare rettslige krav.

Må jeg sende personopplysningene mine til dere?

Du trenger ikke å sende personopplysningene dine til oss. Faktisk kommer de fleste (eller alle)personopplysninger om deg fra andre kilder, som for eksempel oppdragsgiverne våre (din avtalepart), Folkeregisteret og så videre.

Du kan velge om du vil gi oss flere personopplysninger. Dette kan hjelpe oss med behandlingen av saken din og kan være til din fordel. Du kan for eksempel ha en gyldig grunn til hvorfor du ikke har betalt ned gjeld, eller du ønsker å sende oss opplysninger i forbindelse med etablering av en betalingsordning tilpasset din situasjon og etter dine behov.

Vil personopplysningene mine bli overført til andre land?

Vanligvis overføres ikke personopplysningene dine utenfor EØS-området, men ved internasjonal inkasso kan personopplysningene dine overføres til en av våre representanter som jobber i det aktuelle landet. Vi bruker også tredjepartsleverandører til lagring av data som kan være lokalisert utenfor EØS området - herunder, men ikke begrenset til USA. 

Vi vil aldri overføre personopplysningene dine utenfor EØS-området uten å være sikre på at personopplysningene er trygge og beskyttet. Derfor sørger vi for at enhver mottakere har underskrevet EUs standardavtalevilkår, eller at det aktuelle landet garanterer tilstrekkelig sikkerhetsforanstaltninger i henhold til deres personvern lovgivning. Vi kan være forpliktet til å utlevere persondata utenfor disse rammene for å bidra til å hindre bedrageri, eller hvis dette er påkrevet etter lovgivningen.

Hvor lenge lagres personopplysningene mine hos dere?

Vi lagrer personopplysningene dine så lenge dette er tillatt etter loven, og så lenge vi har rettslig grunnlag for å lagre slike opplysninger. Et slikt grunnlag kan for eksempel være å sikre god inkassoskikk eller forsvare oss mot rettslige krav inntil foreldelsesfristen utløper.

Vi vil også lagrepersonopplysninger så lenge vi er forpliktet til dette i henhold til norsk lov, for eksempel regnskapslovgivningen.

Når det gjelder sikkerhetskopiering, sletter vi også personopplysningene dine fra våre sikkerhetskopier, men kun når disse gjenopprettes i henhold til retningslinjenevåre for sikkerhetskopiering.

Vil jeg bli utsatt for automatisert beslutningstaking?

I forbindelse med inkassovirksomheten kan vi score saker. Basert på våre opplysninger om deg, kan vi tildele inkassosaken din en score. Dette er nødvendig for å optimalisere virksomheten vår og for behandlingen av din sak på en effektiv måte og til rett tid.

Scoren angir hvordan din sak skal behandles. En score gis automatisk, og scoren bestemmer for eksempel hvor stor sannsynligheten er for at du betaler din gjeld eller om vi skal videresende saken din til tvangsinndrivelse. Etter vår oppfatning medfører ikke den automatiserte beslutningstakingen ytterligere rettsvirkninger eller påvirker deg på andre måter, ettersom denne prosessen verken påvirker dine rettigheter eller forpliktelser.

Hvilke rettigheter har jeg?

Det er viktig at du forstår at vi behandler personopplysningene dine, og at det er vårt ønske at du føler deg komfortabel med dette. Selv om vi ikke trenger din tillatelse til å behandle personopplysningene dine, har du allikevel mange rettigheter i forbindelse med behandlingen av slik informasjon.

Dine rettigheter

Her finner du en oversikt over rettighetene dine og en forklaring på hva disse innebærer.

Rett til innsyn

Du kan be om informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine, inkludert informasjon om:

1.      Hvorfor vi behandler personopplysningene dine

2.     Hvilke kategorier av personopplysninger vi behandler

3.     Hvilke kategorier av mottakere vi utleverer personopplysningene dine til

4.    Hvor lenge vi lagrer personopplysningene dine eller kriteriene som brukes for å fastsette lagringsperioden

5.    Hvilke rettigheter du har

6.    Hvor vi har innhentet personopplysninger fra (hvis vi ikke har mottatt slik informasjon fra deg)

7.     Om behandlingen inkluderer automatisk beslutningstaking(såkalt profilering)

8.    Hvordan vi beskytter personopplysningene dine hvis slik informasjon er overført til et land utenfor EØS-området

9.    All informasjon ovenfor er tilgjengelig i denne personvernerklæringen. Du kan også be om en kopi av personopplysningene vi behandler om deg. Husk at du må betale et gebyr for ekstra kopier.

Rett til korrigering

Det er viktig at vi har korrekt informasjon om deg, og vi oppmuntrer deg derfor til å si ifra til oss hvis noen av personopplysningene dine er feil, for eksempel hvis du har endret navn eller flyttet.

Rett til sletting

Hvis vi behandler personopplysningene dine på en ulovlig måte, for eksempel hvis vi behandler personopplysningene lenger enn nødvendig, eller uten grunn, kan du be oss om at slik informasjon slettes.

Rett til begrensning av behandling

Du har rett til å kreve at behandlingen av personopplysningene dine begrenses dersom:

1.      Du bestrider riktigheten av personopplysningene

2.     Behandlingen er ulovlig

3.     Behandlingen av personopplysningene ikke lenger er nødvendig for formålet

4.    Du har innsigelser mot behandlingen


Behandlingen vil begrenses fra innsigelsen er fremsatt og i den perioden det tar oss å vurdere innsigelsen. Dette betyr at vi (med unntak av lagring av personopplysninger) kan behandle personopplysningene dine kun etter ditt samtykke, så lenge behandling skjer etter juridiske forhold, for å beskytte andres rettigheter eller i offentlighetens interesse.

Innsigelsesrett

Hvis du mener at vi ikke har rett til å behandle personopplysningene dine, eller hvis du ønsker at en automatisert beslutning skal fattes på nytt, kan du fremsette en innsigelse mot behandlingen. I slike tilfeller kan vi kun fortsette behandlingen hvis vi kan rettferdiggjøre årsaker som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter. Vi kan likevel alltid behandle personopplysningene dine hvis dette er påkrevet for å avgjøre, utøve eller forsvare rettslige krav.

Rett til dataportabilitet

Du kan be om at personopplysninger du har overlevert til oss for behandling basert på samtykke eller for å oppfylle en avtale, blir sendt til deg i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Du har også rett til å be om overføring av slik informasjon til en annen behandlings ansvarlig.

Tilbaketrekking av samtykke

Vi baserer ikke vår behandling av personopplysninger på samtykke, men da enkelte behandlingsaktiviteter kan være basert på samtykke, har du rett til å trekke dette samtykket tilbake. Vi vil i slike tilfeller stanse behandlingsaktivitetene på bakgrunn av dette rettslige grunnlaget.

Vi vil også varsle andre vi har delt personopplysningene dine med om at du har trukket tilbake samtykket.

Hvordan kan jeg endre eller klage på bruken av personopplysningene mine?

Hvis du har flere spørsmål om hvordan vi behandler personopplysningene dine, kan du kontakte vårt personvernombud.

Personvernombud: info@settl.no att.: Personvernombud

Hvis du ikke er fornøyd med svaret eller mener vi behandler personopplysningene dine på en urettferdig eller ulovlig måte, kan du klage til Datatilsynet. Du finner mer informasjon om Datatilsynet og deres klage prosedyre her.

Retningslinjer for informasjonskapsler

I likhet med de fleste andre interaktive nettsteder bruker vi informasjonskapsler for å tilby deg bedre tjenester, forstå hvem du er og hvordan vi kan hjelpe deg på best måte. Informasjonskapslene brukes til å overvåke trafikken og optimalisere innholdet. Mer om hvordan vi bruker "cookies" finnes i våre Retningslinjer for informasjonskapsler.

nyheter og innsikt.

alle nyheter
Inkassosatser og Gebyrer
Inkassosatser og Gebyrer
Her finner du oversikt over nøkkelsatser for salærer og gebyrer
Nyheter
1.1.24
Kunder som ikke betaler? Et inkasso selskap kan hjelpe
Kunder som ikke betaler? Et inkasso selskap kan hjelpe
Hvordan fungerer inkasso? Og hva bør jeg se etter?
Innsikt
8.8.23

nyheter og innsikt.

alle nyheter
Inkassosatser og Gebyrer
Inkassosatser og Gebyrer
Her finner du oversikt over nøkkelsatser for salærer og gebyrer
Nyheter
1.1.24
Kunder som ikke betaler? Et inkasso selskap kan hjelpe
Kunder som ikke betaler? Et inkasso selskap kan hjelpe
Hvordan fungerer inkasso? Og hva bør jeg se etter?
Innsikt
8.8.23